System dofinansowania budowy domów pasywnych i energooszczędnych ma swoje źródła w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z maja 2010 roku, w której zdecydowano się zobowiązać państwa Unii Europejskiej do zrealizowania strategii, mającej na celu zminimalizowanie zużycia energii w domach jednorodzinnych i wszystkich innych, nowo wznoszonych budynkach od 2021 roku.

 

Polski program dopłat dysponuje pulą środków w wysokości 300 mln zł. System jest wdrażany od bieżącego roku i będzie rozwijany do 2018 tak, aby wszystkie wypłaty zostały rozdysponowane do 2022 roku. Dotacja z NFOŚiGW przeznaczona jest na spłacenie części kapitału kredytu zaciągniętego na budowę domu i zostaje przyznana przez bank w oparciu o umowę z NFOŚiGW.

Dofinansowanie na budowę domów pasywnych i energooszczędnych – Jak uzyskać dopłatę

Najważniejszym warunkiem uzyskania dopłaty finansowej na spłatę części kredytu jest uzyskanie odpowiedniego, wymaganego w założeniach tego programu, rocznego wskaźnika zużycia energii użytkowej, niezbędnej do ogrzania domu oraz jego wentylacji, obliczanego zgodnie z wytycznymi, zawartymi w odpowiednim załączniku programowym.

Ponadto muszą zostać spełnione określone w programie wymagania techniczne, a sam projekt domu powinien odpowiadać przyjętym kryteriom i obostrzeniom. Należy zwrócić uwagę na jakość prac budowlanych, od których również zależy prawidłowe wypełnienie norm i wymagań projektowych, zawarowanych w programie i odpowiednich załącznikach. Rzecz jasna istnieje kilka dodatkowych warunków, które jasno określają możliwość ubiegania się o dotację z NFOŚiGW. Jednym z nich jest kwestia wysokości kredytu. Jego suma musi być bowiem wyższa od przyznanej kwoty dotacji. Poza tym budowa musi zostać zakończona w czasie nie przekraczającym 36 miesięcy liczonych od momentu podpisania stosownej umowy kredytowej.

Warto podkreślić, że można liczyć na dofinansowanie w przypadku, kiedy inwestycja budowlana nie została ukończona w chwili zawarcia umowy kredytu. Niezbędne jest tu wypełnienie osobnych wymagań programu dopłat, takich jak wzięcie kredytu w banku widniejącym na liście instytucji współpracujących z funduszem dopłat, a także objęcie tym kredytem kwalifikowanych wydatków, określonych w szczegółowych zapisach programu dotacyjnego. Poza tym należy spełniać podstawowe zasady projektowe odnośnie warunków technicznych i posiadać pełną dokumentację kolejnych faz prac budowlanych (dokumenty i zdjęcia).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi uiścić właściwy podatek dochodowy, naliczany od przyznanej sumy wsparcia. Nie można łączyć dofinansowań w ramach programu, a udzielone wsparcie stanowi jednorazową dopłatę do kredytu na spełniający wymogi formalne i dodatkowe cel inwestycyjny.

Kto formalnie może wystąpić o dopłatę z NFOŚiGW

Formalnie uprawnionymi do otrzymania dofinansowania są osoby fizyczne, które posiadają pozwolenie na budowę wraz z prawem dysponowania nieruchomością w miejscu budowy nowego budynku (w grę wchodzi zarówno prawo własności, jak też współwłasność albo użytkowanie wieczyste). Jednocześnie o wsparcie mogą wystąpić te osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia dające im możliwość przejęcia od dewelopera praw własności nieruchomości razem budynkiem mieszkalnym bądź które mogą uzyskać decyzję o użytkowaniu wieczystym gruntu oraz o własności domu czy mieszkania. Przy czym przeniesienie opisywanych uprawnień musi wynikać z aktu notarialnego, zawartego jako umowa deweloperska, w której deweloper (może nim być np. spółdzielnia mieszkaniowa) zobowiązał się do wyznaczenia odrębnej własności nieruchomości z posadowionym na niej domem bądź do przeniesienia na osobę będącą beneficjentem dofinansowania, prawa do użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością domu.

Przeniesienie uprawnień musi wynikać również z aktu notarialnego o charakterze umowy przedwstępnej, odnośnie aktu sprzedaży, ustanawiającej odrębną własność lokalu lub też sprzedaży z jednoczesnym przeniesieniem na beneficjenta prawa własności nieruchomości z posadowionym na niej domem czy też użytkowania wieczystego gruntu z jednoczesna własnością domu. Umowa z deweloperem powinna opierać się na regulacji prawnej, opisywanej w ustawie „Prawo o własności lokali”, która zwraca uwagę na potrzebę zawarcia jej w formie notarialnej, z zawartym zobowiązaniem dewelopera odnośnie ustanowienia osobnej własności lokalu oraz przeniesienia jej na rzecz osoby będącej beneficjentem programu.

Jaka jest wysokość dofinansowania

Suma dofinansowania zależy od tego, jaki jest planowany i osiągnięty standard budowanego domu. W przypadku projektu domu jednorodzinnego NF40, można liczyć na dopłatę w wysokości 30 tys. zł brutto. Z kolei każdy dom spełniający normy projektowe NF15 może zostać dofinansowany sumą 50 tys. zł brutto. Odpowiednio niższe dopłaty oferowane są w przypadku lokali mieszkalnych. I tak przy projektach NF40 wsparcie wynosi 11 tys. zł brutto, a w wariancie NF15 kształtuje się na poziomie 16 tys. zł brutto. Każde przekroczenie i niedotrzymanie projektowego standardu obniża lub cofa przyznaną dotację.

Prowadzenie działalności gospodarczej zmniejszy lub zniesie dotację

Należy zaznaczyć, że projekt dofinansowania w głównej mierze dotyczy domów energooszczędnych, w których nie będzie podejmowana działalność gospodarcza. Jeśli jednak część budynku zostanie do takich celów przeznaczona, to wysokość dopłaty zostanie automatycznie pomniejszona o część powierzchni wyznaczonej na miejsce pracy. Jednocześnie jeśli przestrzeń wyznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej będzie zajmować ponad połowę powierzchni budynku, to dotacja nie będzie mogła być zrealizowana.